MUUT PALVELUT

Vahva ammattitaitomme muodostuu vankasta kokemuksesta, asiakasryhmien ja eri työmenetelmien tuntemuksesta sekä lisäkouluttautumisesta alan kehittyessä.

Henkilöstömme ovat vaitiolovelvollisia ja noudattavat ammattisäännöstöä.

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tavoitteena on yhteinen kommunikointikeino puhevammaisen henkilön ja lähi-ihmisten välillä.

Puhevammaisen henkilön lähi-ihmisille annettava kommunikaatio-ohjaus voi olla esimerkiksi yksilöllisesti rakennetun kommunikointikansion, -ohjelmasovelluksen tai -laitteen käytön ohjausta. Kommunikaation ohjaaja toimii kuntouttavan puheterapeutin, kuntoutuksesta vastaavan tahon tai terveydenhuollon apuvälineyksikön kanssa tiiviissä yhteistyössä ja tarvittaessa ohjauksessa.
Kommunikaatio-ohjaus on kotikunnan sosiaalitoimen vammaispalvelulain perusteella myöntämää harkinnanvaraista sopeutumisvalmennusta. Suosituksen kommunikaatio-ohjauksesta voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, esimerkiksi puheterapeutti tai muu asiantuntija. Kommunikaatio-ohjausta voi tiedustella oman kunnan puheterapeutilta tai kunnan sosiaalityöntekijältä.

Lisätietoja kommunikaatio-ohjauksesta

Autismiohjaus

Autismiohjauksen tavoitteena on edistää autismin kirjon henkilön itsenäiseen elämään liittyviä selviytymistaitoja.

Autismiohjaus on perhekeskeistä palvelua, joka on tarkoitettu autismin kirjon henkilöille ja heidän lähipiirilleen. Tavoitteena on muun muassa edistää autismin kirjon henkilön itsenäiseen elämään liittyviä selviytymistaitoja, tukea vanhempia kasvatuksessa ja löytää yhteisiä toimintatapoja tukemaan arjen sujuvuutta. Autismiohjauksen sisältö ja jakson pituus muodostuu yksilöllisesti asiakkaan tarpeista. Ohjaukseen sisältyy perustietoa autisminkirjosta, sekä yksilöllistä ohjausta asiakkaan omista lähtökohdista.
Ohjausta voidaan toteuttaa henkilön eri toimintaympäristöissä, esimerkiksi kotona, päiväkodissa tai koulussa. Tarjoamme autismiohjauksen koulutuspalveluita myös työyhteisöille, kuten erityiskouluille ja päiväkodeille. Yksilöllisen ohjauksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi. Toteutamme autismiohjausta myös etäohjauksena.

Lisätietoja autismiohjauksesta

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kuten kielellinen erityisvaikeus, oppimisvaikeus, ADHD, autismin kirjo tai Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmuoto, jonka avulla voidaan muun muassa tukea toiminnan ohjausta, arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä tietoisuutta omista taidoista ja valmiuksista.
Näiden taitojen kehittämisen kautta, voidaan tukea henkilön itsenäistymistä, sekä koulussa tai työelämässä pärjäämistä. Valmennus tapahtuu siinä toimintaympäristössä, missä asiakas tarvitsee tukea. Ohjauksen voi maksaa esim. sosiaalitoimi, opetustoimi tai terveydenhuolto.

Lisätietoja neuropsykiatrisesta valmennuksesta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta tähtää asiakkaan itsenäistymiseen koulutetun henkilön tukemana.

Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö, joka kulkee asiakkaan rinnalla tämän arjessa tukien niitä kohtia, missä asiakkaalla on kehityksen tarvetta. Asiakasta tuetaan jokaisessa elämänvaiheessa, jotta mahdollisuus mahdollisimman täysipainoiseen, itsenäiseen elämään olisi olemassa. Toiminta vaihtelee esimerkiksi koulunkäynnin tukemisesta harrastusten hakemiseen.
Erityistä osaamista tukihenkilöiltämme löytyy etenkin kehitysvammaisten henkilöiden, mielenterveyskuntoutujien sekä neuropsykiatrisen diagnoosin saaneiden henkilöiden kanssa. Tukihenkilötoiminnan maksaa sosiaalitoimi.

Lisätietoja ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta

Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

Yrityksemme tekee tulkkauspalvelun ja kommunikaatio-ohjauksen kehittämistyötä yhteistyössä alan eri toimijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

Palvelujamme ovat luennointi, koulutuksissa opiskelijoiden ohjaus ja arviointi. Voimme kertoa tulkin näkökulmaa puhevammaisten tulkkauspalvelusta, tulkkauspalvelun asiakasryhmistä sekä puhevammaisten henkilöiden kommunikointikeinoista. Myös yrittäjyyteen liittyvät teemat voivat olla luennoinnin aiheena.

Lisätietoja

Skip to content